Ahmet Çabuk
Eynal Termal Kaplıcasının Prokaryotik Çeşitliliği
Arife Atik
Bjerkandera adusta’nın boyar madde renk giderim yeteneğinin araştırılması
Aslı Kara
Kolorektal Kanser Tedavisinde Anti-Kanserojenik Lisinoprilinin Kullanımı İçin Yeni Nano Boyutlu Formülasyon Geliştirilmesi
Ayça Nazlı Moğol
İlmiğe dayalı izotermal çoğaltma (LAMP) ile GDO tespitinde üç farklı basit-hızlı DNA izolasyon metodunun karşılaştırılması
Aykut Erbaş
DNA-protein kompleksleri nasıl ayrışır?
Ayşe Yenilmez
Uv-Koruyucu Pigment Üreten Fungusların İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu
Ayşegül Bilge Uğuz
Structural Bioinformatics Analysis of Enzymes Involved in the Biosynthesis Pathway of Flavonoids in Bread Wheat
Begüm Esra Aytan
Polietilen Tereftalat Türü Plastiği Depolimerize Eden Enzimin Biyoteknolojik Olarak Yeniden Tasarımı ve Üretimi
Behiye Büşra Taşbaşı
Listeria monocytogenes tanısına yönelik aptamer kapılı silika nanopartikül tasarımı
Belma Nural Yaman
Tekstil Endüstirisinde Kullanılan Boyarmadde Gideriminde Manyetik Biyosorbentin Değerlendirilmesi
Berke Bilgenur Şeker
Bakır (II) iyonunun etiketsiz G-quadrupleks tabanlı floresan metot ile tespiti
Beyza Servet Göncü
α-L-gluronik asit içeren ultrasaf aljinat kullanılarak mikroenkapsüle edilen paratiroit hücrelerinin zenotransplantasyonu
Buket Kayabaşı
Proses iyileştirmede nano teknolojik yöntemlerin geçerliliğinin 6-sigma tekniğiyle test edilmesi
Burak Tunçbaş
Buğdayda Bor Toksisitesinin Tuzluluk Stresi ile Etkileşimi
Cemre Tatlı
Arabidopsis thaliana’nın tuz stresine cevabında Askorbat-Glutatyon metabolizması üzerindeki düzenleyici etkisi
Ceyhun Bereketoğlu
Metilparaben ve propilparabenin zebra balıkları erken gelişim evreleri ve transkripsiyon profilleri üzerine olan etkileri
Ceyhun Kayıhan
Arabidopsis thaliana'da Sülfat Taşıyıcısı Genlerin İfadelerinin Bor Toksisitesi Altında Değişimi
Ceyhun Kayıhan
Bitkilerde Bor Toksisitesi Altında İfadelenme Düzeyleri Değişen Ortak Genlerin Mikrodizin Verileri Kullanılarak Belirlenmesi
Ceylan Koçkan
Bazı kayısı çeşitlerine kurutma öncesi Ultraviyole-C uygulamasının kurutma süresince mikroorganizma gelişimi üzerine etkisi
Deniz Bozkurt
Rhizopus oryzae ile patates kabuğu atıklarından etanol üretimi
Diğdem Yöyen Ermiş
Kanser-İlişkili Miyeloid Hücreleri hedeflemede CXCL kemokinlerinin özgün küçük peptit dizilerinin kullanımı
Dilan Akın
Yerel ve özgün mikroalg suşu Scenedesmus sp. ME02’ye stabil genetik transformasyonun gerçekleştirilmesi
Dilan Güner
G-kuadrupleks Tabanlı Auramine-O Tespiti
Ege Soydemir
Özgün Bir İki Vektörlü Işık Kontrollü T7-promotoru-GFPİfade Sisteminin Geliştirilmesi ve GFPİfadesinin İncelenmesi
Ekin Sönmez
PEA3 ve Gcm1 Transkripsiyon Faktörlerinin Oluşturduğu Gen Regülasyon Ağının İncelenmesi
Elif Apohan
Yeni sentezlenmiş benzimidazol türevlerinin akciğer kanseri hücre hattı üzerine sitotoksik etkilerinin araştırılması
Elif Bircan Muyanlı
Detection of SUC2 gene by Real Time PCR in Saccharomyces cerevisiae”
Elif Bircan Muyanlı
Aromatic amino transferase I gene (ARO8) in the Saccharomyces cerevisiae strains
Elif Esma Acar
Aptamer hedefli silika nanopartiküllerde verilen servikal kanser hücrelerinde karbendazimin anti-tümör aktivitesi
Elif Karlık
Tuz Stresi ile İlişkili Uzun Kodlama Yapmayan RNA’ların Biyoinformatik Analizleri
Elif Kılıç
İkincil yapılar oluşturma özelliği yüksek H.pylori OipA virülans geninin ligasyondan bağımsız klonlama yöntemiyle klonlanması
Emir Baki Denkbaş
Karaciğer kanseri tedavisi için geliştirilen, manyetik özellikli aljinat mikrokapsüllerin in vitro hücre etkileşimleri
Enis Fuat Tüfekçi
Karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa suşlarında metallo-beta-laktamaz sıklığının araştırılması
Erkan Mozioğlu
Mycobacterium tuberculosis’in Tanısında Aptasensör Uygulamaları
Eslin Üstün
Toksoplazmoza Karşı Peptid Aşılarına Dayalı Formülasyonların Etkinliğinin in vitro Çalışmalarda Gösterilmesi
Evrim Elçin
İnorganik Arsenik Tayini İçin Floresan Tam Hücre Bakteriyel Biyoraportörünün Geliştirilmesi
Evrim Elçin
İnorganik Kadmiyum Tayini İçin Floresan Tam Hücre Bakteriyel Biyoraportörünün Geliştirilmesi
Evrim Elçin
İnorganik Kadmiyum Tayini İçin Floresan Tam Hücre Bakteriyel Biyoraportörünün Geliştirilmesi
Evrim Elçin
Arsenik Tam Hücre Biyoraportörlerinin Farklı Biyopolimerlerle İmmobilizasyonu
Evrim Köseoğlu
Ağır Metal Stresine Maruz Kalmış Fasulye Çeşitlerinde CAMTA ve YABBY Genlerinin Gen İfadesi Düzeyinde İncelenmesi
Fatma Ersöz
Tibet sığırı kimozin enziminin Pichia pastoris mayasında hücre dışında rekombinant üretimi
Ferhat Ulu
Keten (Linum usitatissimum) genomunda ekspansin genlerinin karakterizasyonu ve biyoinformatik analizleri
Firuze Ergin
Rekombinant kimozin enzimi kullanılarak üretilen beyaz peynirlerin fizikokimyasal özellikleri
Fulya Doğaner
Meme kanseri hücrelerinin migrasyonunda çay ağacı yağının etkisi
Furkan Deniz
Selüloz asetat nanofiber kaplı bakır yüzeylerin yapay tuzlu su ortamında antikorozif etkinliğinin belirlenmesi
Gökçe Ünal
Solunum Yolu İle Bulaşan Patojenlere Karşı Biyomaske Tasarımı Ve Etkinliğinin İncelenmesi
Gözde Türköz Bakırcı
Evaluation of Starches Used in Food Industry in Terms of Biosecurity by Food Biotechnology Analysis
Gözde Türköz Bakırcı
Screening of Genetically Modified Organisms ın Starches Used ın Food Industry
Gözdem Çavdar
DNA Metilasyonunun DNA Yapısı ve DNA-Doksorubisin Etkileşimleri Üzerindeki Etkileri
Gülçin Sevim
Glikosinolat Hidroliz Ürünlerinin Brassica napus Bitkisinin Büyüme ve Gelişme Süreçleri Üzerindeki Etkisi
Gülen Sinem İnci
Termofilik Bir Mantar olan Scytalidium thermophilum’dan Proteaz Üretiminin Optimizasyonu
Gülnur Camızcı Aran
Toksoplazmoza Karşı Peptid Aşılarına Dayalı Formülasyonların Etkinliğinin in vitro Çalışmalarda Gösterilmesi
Gülsüm Ebru Özer Uyar
Mikroalg kültürü ile hidroponik kültürün birleştirilmesinin bitki gelişimine etkisinin belirlenmesi
Gülşen Yıldırım
Boyut Dışlama Kromatografisi Yöntemi ile Filtre Kahveden Eksozom İzolasyonu
Gülşen Yıldırım
İdrarda Okratoksin A ve Okratoksin alfa'nın HPLC-FLD ile Kantitatif Tayini
Hande Mutlu
Yeni bitki bazlı biyostimülantlar olarak söğüt özütleri
Hatice Çilikol
Mısır-P. sorghi patosisteminde ekspresyonu değişim gösteren genlerin tanımlanması ve savunmada rollerinin değerlendirilmesi”
Hızlan Hıncal Ağuş
Schizosaccharomyces pombe’nin hücre ölüm modeli olarak geliştirilmesi ve alfa-thujone-bağımlı ölümün mekanistik incelemesi
Hilal Altınkaynak
Orkidelerin rizosferinden izole edilen bakterilerin siderofor üretiminin belirlenmesi
Kübra Kınalı
Biyoteknoloji Destekli Biyosensör Teknolojileri ve Yeni bir Çevirici Tipi: Kuvars Akord Çatalı
Maryam Parsian
Comparison of different magnetic nanoparticles as an effective gemcitabine delivery system for breast cancer
Mehmet Feyzi Akşahin
Tek Hücreli Jel Elektroforez Testi Görüntülerinin Otamatik Sınıflandırılması İçin Derin Öğrenme Tabanlı Analiz Algoritması
Melike Bor
Bitkilerde GABA Yolunun Tarımsal Biyoteknoloji Açısından Değerlendirilmesi
Mert Sudağıdan
İnsektisit olarak kullanılan deltametrin’in bakterisidal etkilerinin incelenmesi
Merve Kahraman
Tuz Stresi Koşullarında Beta vulgaris Bitkisinde Fotorespirasyon ve GABA-yolu İlişkisinin Belirlenmesi
Muhammet Doğan
Alternanthera reineckiibriq.’nin İn vitro Mikroçoğaltımı
Muhammet Kaya
Eskişehir bölgesi özel çiftliklerinde yetiştirilen damızlık Türk Arap atlarında SCID geni varlığının araştırılması
Mustafa Doğukan Metiner
Pea3 Transkripsiyon Faktörünün Nörol Devre Oluşumundaki Rolü
Mustafa Öçal
Farklı metotlar ile elde edilen Heracleum humile bitki ekstraktlarının antimikrobiyal ve DNA koruma aktivitesinin incelenmesi
Nur Koyuncu
Bisküvilik buğday hatlarının kısa sürede geliştirilmesinde anter kültürü uygulamaları
Nur Koyuncu
Buğday (Triticum aestivum L.) anterlerinin krayoprezervasyonunda vitrifikasyon tekniğinin kullanımı
Orhan Yavuz
Midye Dolma Örneklerinden İzole Edilen Stafilakok Türlerinin Ekstrasellüler Enzim Üretimlerinin Araştırılması
Ömer Aktürk
Biyosentezlenmiş levan kaplı altın nanoparçacıkların meme kanseri hücreleri üstündeki antikanser etkinliğinin araştırılması
Özfer Yeşilada
Yeni izole edilmiş Trametes versicolor’un lakkaz üretim yeteneğinin araştırılması
Özge Can
Gıda kaynaklı Stafilokok suşlarının farklı besiortamlarında biyofilm oluşturma özelliklerinin araştırılması”
Özge Can
Gıda kaynaklı Stafilokok suşlarının farklı besiortamlarında biyofilm oluşturma özelliklerinin araştırılması”
Özge Erdemli
Atık İnsan Saçından Keratin İzolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Özlem Darcansoy İşeri
NPAS2 ve PER2 İfadelenmelerinin Doksorubisin Dirençli ve Parental MCF-7 Hücre Hatlarında İncelenmesi
Özlem Gök
Böbrek Hasarı Oluşturulan Sıçanlarda Ellagik Asit’in Bazı Apoptotik Protein Markerlerinin Ekspresyonuna Etkisi”
Pelin Bulut
Meme kanseri hücre hatlarında EGFR gen ekspresyonunun plazmid-bazlı mikroRNA-7/kitozan kompleksleri ile baskılanması”
Rasime Sevgi Cenan
Tissue Engineering for the Treatment of Short Bowel Syndrome
Seda Beyaz
Ellagik asitin akciğer hasarına karşı koruyucu etkisinin bazı protein sinyal yolakları vasıtasıyla araştırılması”
Seda Şirin
Ekzopolisakkaritlerin yapısal özellikleri ile fonksiyonel özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Seda Şirin
Ekzopolisakkaritlerin Alzheimer hastalığı modelinde apoptoz üzerine etkisinin flow sitometre ile belirlenmesi
Sezin Adınır
Gıda sanayi işleme atıklarının potansiyel antimikrobiyal etkilerinin araştırılması
Sinem Öktem Okullu
Mikroorganizmaların aşı ve biyobelirteç hedefleri; virülans faktörleri
Suat Sezen
Farklı fenol konsantrasyonlarında gelişebilen mikroorganizmaların biyofilm oluşturma potansiyellerinin belirlenmesi
Taha Turgut Ünal
MON87701 GD Soya Çeşidi DNA İzolasyonu ve RT-PCR ile Analiz Yönteminin Verifikasyonu ve Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması
Tamay Şeker
Omik teknolojiler ve uygulama alanları
Taner Şar
Türkiye’de biyoetanol üretimine yönelik güncel yaklaşımlar
Togayhan Kutluk
Aspergillus Oryzae Lipazı Varlığında Transesterleşme Tepkime Değişkenlerinin Yanıt Yüzey Yöntemi ile İyileştirilmesi
Togayhan Kutluk
Besin ortamındaki tuz miktarının Dunaliella tertiolecta türü mikroalgin büyümesine ve yağ içeriğine etkisi
Uygar Kabaoğlu
Aşılanma ile ilişkili alfa2-makroglobulin gen ekspresyon profillerinin hayvan modellerinde incelenmesi
Uygar Kabaoğlu
Ekstrem işitme ve görme fonksiyonlarının hayvan modellerinde karşılaştırılmalı transkripsiyonel analizi
Yeşim Taşkın
The Effect of DNA Isolation Methods on PCR Inhibition in GMO Analysis of Vegan Foods
Yiğit Koray Babal
ETS ailesi transkripsiyon faktörlerinin sistem biyolojisi yaklaşımıyla gen regulasyon ağının incelenmesi
Zeynep Görkem Cerit
Culturomics: a new approach to identify the Lactococcus and Enterococcus species isolated from the dairy plant
Eskişehir Web Tasarım